• HOOFDSPONSOR

 • Lid worden van GAVC?

 • Normen en waarden
 • Algemeen

  Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen vv GAVC zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

  • Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragscode te houden.
  • Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan.
  • Met deze gedragscode geeft GAVC aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten.

  Doel

  vv GAVC is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband voetbal wil bedrijven.

  vv GAVC beoogt met het opstellen van deze gedragscode en onderliggende regels een sfeer te creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze familievereniging gedraagt.

  Uitgangspunten

  Sporten in het algemeen en voetballen in het bijzonder is een activiteit waar meer achter zit dan alleen bewegen. Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen; sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

  Als een rode draad door deze uitgangspunten loopt: sportiviteit, respect en gezamenlijkheid. vv GAVC is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband wil voetballen.

  We sporten met elkaar; want sporten doe je samen, ook met de tegenstander. De speler is er voor het team en het team is er voor de speler.

  Lid zijn van vv GAVC is meer dan alleen voetballen.

  Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden dienen bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) naar vermogen verenigingstaken te verrichten

   

  Hierbij valt te denken aan:

  • Het verrichten van bardiensten.
  • Het verrichten van onderhoud- en/of schoonmaakwerkzaamheden.
  • Trainen / begeleiden van jeugdteams.
  • Meehelpen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten/acties.
  • Respect opbrengen voor anderen.
  • Alle leden en ouder(s)/verzorger(s) van jeugdleden van GAVC dienen zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel.
  • Pesten wordt niet getolereerd.
  • Er is respect voor andermans eigendommen.
  • Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.
  • Voor het gebruik van alcohol in de kantine is een specifiek bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’ opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Roken is niet toegestaan in de kantine en alle andere ruimtes in het complex.
  • Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties.
  • Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur/commissie passende maatregelen nemen.
  • Een vv GAVC lid spreekt zijn/haar medelid aan als deze de gedragsregels overtreedt.

   

  Communicatie

  Een gedragscode op papier zetten is natuurlijk niet voldoende. Praten over de betreffende gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat het gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd.

  • Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt een lid of ouder(s)/verzorger(s) van het lid een exemplaar van deze gedragscode, of kan deze verkrijgen bij het bestuur.
  • Tevens wordt de gedragscode gepubliceerd op de website van vv GAVC (www.gavc.nl).
  • Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties.
  • Een gedragscode met regels is bedoeld om te worden toegepast.

  Sancties

  Normaliter gaat het vv GAVC-bestuur er vanuit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt; helaas komen overtredingen toch (regelmatig) voor.

  • Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur of de leiding passende maatregelen nemen, teneinde de overtreder te corrigeren.
  • Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.
  • Elke strafmaatregel zoals bijvoorbeeld een berisping, niet-spelen, opvoedkundige maatregel, naar huis sturen, etc.; wordt door de leiding gemotiveerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld.
  • In ernstige gevallen wordt het vv GAVC-bestuur ingelicht en zal de te nemen strafmaatregel in overleg met de leiding worden genomen.
  • Bij diefstal en vandalisme wordt altijd aangifte gedaan bij de  politie.

  Algemene regels

  Indien er voor een vergadering o.i.d. gebruik gemaakt gaat worden van bestuurs-, vergaderkamer of kantine, dan dit ruim van te voren noteren in de daarvoor bestemde agenda.

  • Een ieder dient de ruimte (dit is zowel bestuurs-, vergaderkamer of kantine) waar hij/zij gebruik van heeft gemaakt netjes achter te laten.
  • Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn er een aantal zaken die apart genoemd dienen te worden:
  • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Men dient ze met mate te gebruiken en zeker niet op het veld of in de kleedkamers.
  • Alcohol mag alleen genuttigd worden in de daarvoor bestemde ruimte(s).
  • In het bijzijn van jeugd dient men zich bewust te zijn van het slechte voorbeeld voor kinderen bij het gebruik van alcohol en tabak.
  • Roken is niet toegestaan in het gehele complex.
  • Drugsbezit en -gebruik in en om het sportcomplex is verboden. Dit geldt eveneens voor wapens.
  • Het overtreden van deze regels (a, b, en/of c) leidt altijd tot ontzegging van de toegang.

  Verder gelden de volgende algemene normen en waarden:

  • Het betreden van het complex met voetbalschoenen is alleen op de begane grond (kleedkamers e.d.) toegestaan.
  • De leden van vv GAVC voldoen op tijd de contributie via de automatische betalingsprocedure.
  • Bij achterstand van de contributiebetaling neemt het betreffende lid niet deel aan de trainingen en speelt hij/zij geen wedstrijden.
  • De leden van vv GAVC zijn actieve leden die, in welke vorm dan ook, een extra bijdrage aan de vereniging leveren. Ieder lid doet dit naar vermogen en mogelijkheden.
  • Het lidmaatschap van vv GAVC is meer dan voetballen en trainen alleen.
  • Leden van vv GAVC accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn rol.
  • Leden van vv GAVC behandelen materiaal, velden en gebouwen alsof het van henzelf is.
  • Leden van vv GAVC begeven zich niet buiten de grasvelden, kunstgrasveld, paden en het gebouw. Gronddepots worden niet betreden.
  • Respect opbrengen voor anderen.
  • Ieder lid van vv GAVC dient zich derhalve te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden binnen of buiten het voetbalspel.
  • Leden van vv GAVC tonen in woord en gedrag respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers en tegenstanders.
  • Een verenigingslid heeft respect voor andermans eigendommen.
  • Een verenigingslid is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem/haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling.
  • Bij diefstal en vandalisme wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

  Regels voor trainers en leiders

  Alle gedragsregels zijn uiteraard ook op de trainer(s) / leider(s) van toepassing.

  • Je hebt een voorbeeldfunctie voor je team, handel als zodanig.
  • Je hebt respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
  • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.
  • Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van je functie.
  • Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
  • Je rapporteert wangedrag of andere problemen zo nodig aan de jeugdcommissie of bestuur en indien van toepassing aan de ouders.
  • Bij uit- en thuiswedstrijden wijs je spelers aan voor het schoonmaken van de kleedkamers (thuis: ook van de tegenstander) en controleert dit.
  • Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers.
  • Je zorgt voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden totdat alle spelers gereed zijn.
  • Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
  • Je bent verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen etc).
  • Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter.
  • Je verzorgt het invullen en het verder afhandelen van het wedstrijdformulier.
  • Ruim na de laatste training / wedstrijd altijd de verplaatsbare goals op.
  • De velden moeten alle dagen leeg van obstakels zijn; dit i.v.m. het onderhoud door BV      Sport.

  Regels voor spelers

  • Je komt afspraken in clubverband  na.
  • Je accepteert de besluiten van de scheidsrechter.
  • Je probeert zoveel mogelijk te participeren bij acties en evenementen.
  • Je gedraagt je sportief, zowel binnen als buiten het veld.
  • De aanvoerder geeft zowel de scheidrechter als de grensrechters een hand.
  • Je geeft na de wedstrijd de tegenstanders een hand.
  • Je zorgt ervoor dat je de kleedkamer schoon achterlaat.
  • Een daartoe door leider of trainer aangewezen verenigingslid draagt bij toerbeurt zorg voor het ordentelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en de gebruikte spelmaterialen.
  • Je zet je tas of fiets neer op een daarvoor bestemde plaats.
  • Je traint altijd, bij verhindering afmelden.
  • Je doet naar eigen vermogen vrijwilligerswerk.

  Wat wij verwachten van vrijwilligers

  Voor alle vrijwilligers, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen bij het toepassen van de gedragscode.

  De vrijwilliger:

  • Is verplicht om toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
  • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de (jeugd)leider van het betreffende team of indien dit niet mogelijk is met de voorzitter van de jeugdcommissie of het bestuur.
  • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich altijd sportief.
  • Heeft respect voor anderen.
  • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen en kwetst niemand opzettelijk.
  • Is zuinig op kleding en materialen van vv GAVC.

  Wat wij verwachten van ouder(s) / verzorger(s) van jeugdspelers

  Ouders/verzorger(s) hebben een voorbeeldfunctie, met name voor jeugdleden.

  Hoe beter ouder(s)/verzorger(s) zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden:

  • Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder(s)/verzorger(s) van toepassing.
  • U blijft tijdens de wedstrijd buiten het speelveld.
  • U geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. Discrimineren, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen van wie dan ook, kan niet.
  • GAVC heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, vragen, op- en/of aanmerkingen op de (bege)leiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met één van de kaderleden of de voorzitter van de jeugdcommissie.

  Verder zijn de volgende attentiepunten van belang:

  • U moedigt de spelers positief aan.
  • U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
  • U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
  • U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
  • U controleert (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden in de tas zitten: kleding, schoenen, douchespullen.
  • U voldoet op tijd de contributie via de  automatische betalingsprocedure.
  • U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor de club. Meldt u aan bij de leiding.
  • Stimuleer uw kinderen tot meedoen.
  • Leer uw kinderen de clubregels.
  • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn.
  • Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie).
  • Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
  • Bespreek problemen met de juiste mensen.

  Deze gedragscode is door jeugdcommissie en bestuur vastgesteld op twééen twintig november twee duizend tien en treedt in werking op 1 januari 2011