• HOOFDSPONSOR

 • Lid worden van GAVC?

 • Privacyverklaring
 • Privacyverklaring voetbalvereniging GAVC

  Per 25 mei 2018 treed de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij bieden u graag transparantie over de gegevens die wij verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn onder deze nieuwe wet. U leest onze privacy verklaring hieronder.

  Verantwoordelijkheid
  Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de (leden) administratie en draagt er zorg voor dat de verkrijging, verzameling, verwerking, het beheer en het bewaren van persoonsgegevens wordt uitgevoerd conform de AVG, onderliggende wet- en regelgeving, dit protocol en de overige documenten omtrent gegevensbescherming zoals die gelden binnen de vereniging.

  Doelbinding
  vv GAVC is een toonaangevende Friese voetbalclub die breed gedragen wordt door haar leden, vrijwilligers en sponsoren. Binnen vv GAVC worden persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. De basis van de verwerking kan voortvloeien uit bijvoorbeeld een (leden) overeenkomst of daarmee samenhangende verenigingsactiviteiten (gerechtvaardigd belang).

  Dataminimalisatie
  Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebruikt vv GAVC niet meer gegevens dan nodig om het doel waarvoor ze gebruikt worden te bereiken.

  Geheimhouding
  De selecte groep van personen die namens vv GAVC toegang heeft tot uw gegevens, mogen deze alleen verwerken binnen de vastgestelde doelen van de vereniging en zijn gehouden aan de geheimhouding hiervan. Genoemde groep van personen zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Beveiliging
  vv GAVC beveiligt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de stand van de techniek en heeft passende maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Persoonsgegevens worden vastgelegd in Sportlink KNVB.  De website is momenteel in eigen beheer bij vv GAVC.

  Verwerkersovereenkomst
  vv GAVC ziet er op toe dat de partij met wie zij een verwerkingsovereenkomst afsluit (de verwerker) voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Verder verklaart vv GAVC dat er geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Binnen de EU vv GAVC verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

  Foto’s en videopnamen door derden
  Tijdens activiteiten van de vereniging kunnen foto’s en video opnamen door derden gemaakt worden. De vereniging kan dit niet voorkomen en kan (in het verlengde daarvan) hier ook geen verantwoordelijkheid voor nemen.

  Door of namens de vereniging
  De mogelijkheid bestaat dat door vv GAVC beeldopnamen van wedstrijd- en trainingssituaties worden gemaakt en deze beelden kort cyclisch voor analysedoeleinden worden gebruikt alvorens zij worden vernietigd. vv GAVC vraagt haar leden of ouders van leden (<16 jaar) hiervoor vooraf toestemming middels een algemene toestemmingsbepaling. In het geval leden en ouders van leden (<16 jaar) bezwaar hebben tegen bovengenoemde  beeldopnamen dan dient dit vooraf schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan het bestuur van vv GAVC Daarnaast  heeft de vereniging een website waarop verenigingsactiviteiten in de breedste zin van het woord worden vermeld en worden er diverse voetbal magazines uitgegeven. Hierbij kan o.a. verslag worden gedaan van wedstrijden/evenementen/vereniging(gerelateerde) informatie worden gegeven waarbij behorende foto’s/beeldopnamen worden gemaakt en geplaatst. Voorafgaande aan de plaatsing van een dergelijke foto’s, beeldmateriaal (en andere berichten) wordt door vv GAVC een zorgvuldigheids- en proportionaliteitstoets uitgevoerd en wordt aan de hand hiervan afgewogen of plaatsing van de foto’s, beeldopnamen (en andere berichten) gepast zijn. Voor de plaatsing van dergelijke foto’s, beeldopnamen van genoemde vereniging gerelateerde activiteiten vraagt vv GAVC haar leden of ouders van leden (<16 jaar) vooraf toestemming middels een algemene toestemmingsbepaling. Als leden en ouders van leden (<16 jaar) toch bezwaar hebben tegen het maken en plaatsen van bovengenoemde foto’s en beeldopnamen dan dient dit vooraf schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan het bestuur van vv GAVC. In het geval u bezwaar heeft tegen een reeds geplaatst artikel/foto/beeldopname op de site dan kunt u natuurlijk contact opnemen met het bestuur met het verzoek om de betreffende foto- en/of beeldopname te laten verwijderen (zie hieronder).

  Rechten omtrent uw gegevens?
  Ieder lid heeft recht op inzage en rectificatie van zijn persoonsgegeven en op verwijdering van onterecht/onnodig geregistreerde persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door vv GAVC of door één van onze verwerkers indien deze verwerking in strijd is met de relevante wet- en regelgeving en het hierover vastgelegde beleid in de privacyverklaring.

  Waar kan ik terecht met een verzoek of klacht?
  Heeft u een klacht/verzoek of vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact met ons op te nemen via secretaris@vv GAVC.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het wettelijk recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Minderjarigen
  Wij verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen als daarvoor middels het lidmaatschapsformulier schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Op het moment van inschrijving van lidmaatschap personen jonger dan 16 jaar gaan de ouders/verzorgers akkoord met de geldende lidmaatschapsregels.

  Privacyverklaring
  Onze privacyverklaring is zichtbaar op de website van de vereniging geplaatst, zodat een ieder het  Privacy beleid makkelijk kan vinden en hier vooraf kennis van kan nemen. Wij verwijzen in al onze documenten (lidmaatschapsovereenkomst, aanmeldingsformulier etc.) waarin persoonsgegevens staan, naar onze privacy policy op de website van de vereniging. De privacy verklaring wordt daarnaast besproken en vastgesteld in de algemene ledenvergadering van vv GAVC. vv GAVC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om de privacy verklaring voor het gebruik van onze website te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. U kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via de website van vv GAVC.